Monday 11 November 2019

November Challenge 2019 - Division 2

Lần này solve được 2 bài, đăng lên coi như có tí tiến bộ.


Solution:

  • SC31: Bài này liên quan tới cổng XOR. Duyệt xâu là ra.
  • HRDSEQ: Bài này cách nhanh nhất vẫn là khởi tạo một dãy phù hợp với yêu cầu ban đầu, sau đó thực hiện truy vấn trên dãy. Ta dễ dàng thực hiện được điều này do giới hạn của dãy khá ngắn (128 phần tử). Chú ý đừng để cận của dãy quá sát với 128 sẽ chỉ AC 30%. Khởi tạo dư dư xíu tầm 130 - 150 phần tử là dư sức AC all test.
Code mẫu:
SC31 (C++):

HRDSEQ (C++):

No comments:

Post a Comment

Popular posts