Tuesday 26 March 2024

I saved more than 2000 USD for Coursera's MOOC courses.

tl;dr: I saved approximately 2500 USD (more than 60 mil. VND) in Coursera's MOOC by applying for Coursera Financial Aids.

Summary of my financial aid. Exchange rate on Feb 18, 2024

Monday 19 February 2024

Compile project $\LaTeX$ với GitHub Actions

 Không cần lên Overleaf, không cần cài $\TeX$ hay TeXStudio cũng compile được file .tex ra .pdf

Monday 1 January 2024

Năm 2023

Lại một năm nữa trôi qua, lại viết vài dòng tóm tắt lại những gì xảy ra trong năm qua.

Thursday 14 December 2023

How a fresh graduate got rejected just because he's a fresh graduate.

 This is a summary of how difficult a fresh graduate could face when finding a job these days, in my own experience.

Tuesday 14 November 2023

Editors

My thoughts on editors (that I used), 2023 version. These include dead, non-dead and "trendy" editors.

Wednesday 19 July 2023

Sunday 30 April 2023

Xài domain không host..

 Một vài mùa lêkima trước mình đã viết bài Trỏ subdomain về Blogger để thể hiện sự thượng đẳng, rằng ta đây là ông vua tài chính, ông hoàng tên miền, tiết kiệm cho ngân sách hàng tỉ đồng bằng cách mua domain mà không mua host, xài chùa host từ các web CMS, ..etc

Sunday 1 January 2023

Năm 2022

Vẫn như mọi năm, lại viết về những cái mình đã trải qua. Vui có, buồn có, bực có, nhưng bực là nhiều nhất (?!)

Monday 19 December 2022

Tự động tạo requirements.txt với pipreqs

Bạn có 1 project python to vãi hàng, project của bạn có quá nhiều mini task và bạn import một đống package vào để xử lý các mini task đó. Giờ bạn đã code xong, muốn gửi cho sếp xem / cho thầy chấm mà chợt giật mình: lỡ sếp / thầy không cài các package đó là code mình hỏng?

Thế là bạn ngồi cặm cụi vào từng file, check xem package đó là built-in module của Python hay là external module, rồi ngồi viết requirements.txt từng dòng một

Popular posts