Saturday 24 July 2021

Codeforces Round #734 (Div. 3) - A & B

 Một contest mà mình feed nhiều thời gian ngu nhất, cuối cùng rating tụt thê thảm.

Nguồn ảnh

Tạm thời mình không code contest nữa, đồ án cuối kỳ tới rồi :(

Thursday 22 July 2021

P194SUMH - Tích các chữ số

Đọc đề bài trên PTIT SPOJ

Đề bài

Cho số nguyên $n$, tìm số nguyên dương $x$ nhỏ nhất sao cho tích các chữ số của $x$ bằng $n$ (giả sử $x = \overline{abcd}$ thì $n = a\times b \times c \times d$). Nếu không tồn tại số $x$ nào thì in ra $-1$.

Monday 19 July 2021

P195SUMA - Số nguyên dương nhỏ nhất

Đọc đề trên PTIT SPOJ

Đề bài

Cho mảng $a$ gồm $n$ phần tử và số nguyên $k$. Tìm số nguyên dương $x$ nhỏ nhất sao cho có đúng $k$ phần tử trong $a$ nhỏ hơn hoặc bằng $x$. Nếu không có số $x$ nào thỏa mãn thì in ra $-1$.

Popular posts