Monday 19 December 2022

Tự động tạo requirements.txt với pipreqs

Bạn có 1 project python to vãi hàng, project của bạn có quá nhiều mini task và bạn import một đống package vào để xử lý các mini task đó. Giờ bạn đã code xong, muốn gửi cho sếp xem / cho thầy chấm mà chợt giật mình: lỡ sếp / thầy không cài các package đó là code mình hỏng?

Thế là bạn ngồi cặm cụi vào từng file, check xem package đó là built-in module của Python hay là external module, rồi ngồi viết requirements.txt từng dòng một

Popular posts