Tuesday 31 August 2021

10 năm

 Bài viết này đã từng rất dài, đến khi mình nghĩ lại là "mình nên viết theo đúng những gì mình còn nhớ". 10 năm kể từ lúc ông mình mất, mình đã trở thành người như thế nào?

Popular posts