Friday 1 July 2022

Mình dùng $\LaTeX$

 Một câu chuyện từ xưa rất xưa: nhà vua xứ nọ kén rể, có hai chàng hoàng tử đến apply. Nhà vua giao đề bài "viết bài luận 500 chữ về 2 nguyên lý, 3 quy luật và 6 cặp phạm trù; làm luôn slide buổi sau đến bảo vệ trước hội đồng kén rể". 

Popular posts