Monday 19 February 2024

Compile project $\LaTeX$ với GitHub Actions

 Không cần lên Overleaf, không cần cài $\TeX$ hay TeXStudio cũng compile được file .tex ra .pdf

Popular posts