Monday 31 January 2022

Năm 2021

 Lại là bài viết vào cuối năm. Lại ngồi tâm sự về những thất bại năm qua. Năm nay mình được thử nhiều cái mới, làm lại nhiều cái cũ. Và tất nhiên, thất bại nhiều hơn thành công.

Thursday 27 January 2022

C++ workflow đơn giản với Makefile và Bash script

Vẫn tiếp tục là C++ CI/CD, nhưng lần này ta không dùng đồ của MS (aka không dùng Visual Studio để có file solution > không xài được workflow MSBuild). Hướng tiếp cận lần này sẽ dùng Makefile để  chạy compile + test command, sử dụng Bash script để "giả lập" một test framework.

Popular posts