Friday 18 June 2021

CI: Test build AutoIt file với GitHub Actions

Bài viết này hướng dẫn cách tạo một workflow đơn giản test xem file AutoIt có bị syntax error hay không. Cơ bản là nếu như script không bị syntax error hay definition error là có thể compile thành công, nên ta có thể xem đây là cách "đơn giản" để test build một file AutoIt.

Popular posts