Sunday 30 April 2023

Xài domain không host..

 Một vài mùa lêkima trước mình đã viết bài Trỏ subdomain về Blogger để thể hiện sự thượng đẳng, rằng ta đây là ông vua tài chính, ông hoàng tên miền, tiết kiệm cho ngân sách hàng tỉ đồng bằng cách mua domain mà không mua host, xài chùa host từ các web CMS, ..etc

Popular posts