Friday 23 October 2020

Codeforces Round #677 (Div. 3) - Problem A, B, C & E

Đây là Div.3 với đề dễ nên giải được nhiều. Quan trọng là nhiều bao nhiêu cũng không đủ, vẫn ngu.

Friday 16 October 2020

Bubble Cup 13 - Finals [Online Mirror] - problem G

G. Years

Lược dịch: Trong một sứ mệnh du hành vũ trụ, người ta phát hiện bằng chứng đã từng tồn tại nền văn minh ở một hành tinh nọ. Họ may mắn tìm được một quyển sách ghi toàn bộ năm sinh và năm mất của các cư dân đã từng tồn tại trên hành tinh này và điều thú vị là những con số được ghi trong sách đều nằm trong khoảng (1, 10⁹)! Do đó, hành tinh này được gọi là Longlifer.

Để biết nhiều hơn về dân số trong quá khứ của Longlifer, các nhà khoa học cần xác định năm mà có nhiều cư dân còn sống nhất, cũng như dân số của Longlifer vào năm đó. Nhiệm vụ của bạn là giúp các nhà khoa học giải quyết vấn đề này!

Tuesday 6 October 2020

Cheat MateQuiz

MateQuiz is a site that allows you to create a quiz and challenge your friend's knowledge about you. This site's advantage is it does not require Facebook connection before creating a new quiz / submitting an answer.

For educational purposes only.

This is a sample quiz link.

Popular posts