Sunday 30 August 2020

August Lunchtime 2020 Division 2


Vừa xem lại rating trên Codechef mới phát hiện NOV19B bị đánh dấu đạo bài, trong khi mình vắt óc làm mới AC được có 2 bài, đã khiếu nại mà không biết có được giải quyết hay không. Nhưng có một điều mình sure kèo là mới bị đánh đạo bài gần đây, vì NOV19B diễn ra hồi tháng 11 năm ngoài mà lần cuối cùng mình vào Codechef là August Challenge đầu tháng 8 thì kết quả NOV19B của mình vẫn chưa bị gì.

Chả hiểu làm ăn kiểu gì vậy nữa, công sức người ta làm như thế mà đánh đạo bài như thật huhu.


Wednesday 26 August 2020

Educational Codeforces Round 94 (Rated for Div. 2) - Problem A


> Write blog

> No one gaf

Actually, this is a big achievement for me anons, since I wrote this blog for me and only me to read.

Wednesday 19 August 2020

Codechef August Challenge 2020 - Division 2


> Finished finals
> Go home
> gatheredfamily.png
> Sleep
> Wake up
> 3rd day at the dorm, 1 week to go
I'm suffering from the finals right now anons.

Saturday 15 August 2020

Educational Codeforces Round 93 - Problem A&B

> Joined contest

> Solved 2 out of 7

> pain.png


> Monday is the first day of last week before I travel back home

Idk anons, may be this is the last nice week?

Thursday 13 August 2020

Codeforces Round #664 (Div. 2) Problem A & B


> Be me, have final tests and still spending time to do competitive programming.

Don't. Seriously, don't.

Popular posts