Friday 7 August 2020

A. Remove Smallest (Codeforces Round #661 (Div. 3))

 Link đề bài trên Codeforces

Tóm tắt đề bài: Cho mảng a gồm n số nguyên dương (khác 0). Tại mỗi thời điểm, bạn được phép chọn một cặp a[i] và a[j] sao cho i ≠ j và |a[i] - a[j]| ≤ 1, sau đó xóa phần tử nhỏ hơn của cặp đó. Tìm xem có thể biến mảng a trở về mảng chỉ chứa 1 phần tử bằng cách biến đổi này hay không. Có thể biến đổi nhiều lần tùy ý hoặc không biến đổi lần nào.

Hướng dẫn: Phương pháp tham lam. Sort mảng tăng dần rồi duyệt từ đầu mảng. Nếu có 2 phần tử liên tiếp nhau có hiệu > 1 thì không thể biến đổi dãy.

Link code mẫu.

Happy coding!


No comments:

Post a Comment

Popular posts