Tuesday 26 March 2024

I saved more than 2000 USD for Coursera's MOOC courses.

tl;dr: I saved approximately 2500 USD (more than 60 mil. VND) in Coursera's MOOC by applying for Coursera Financial Aids.

Summary of my financial aid. Exchange rate on Feb 18, 2024

Monday 19 February 2024

Compile project $\LaTeX$ với GitHub Actions

 Không cần lên Overleaf, không cần cài $\TeX$ hay TeXStudio cũng compile được file .tex ra .pdf

Monday 1 January 2024

Năm 2023

Lại một năm nữa trôi qua, lại viết vài dòng tóm tắt lại những gì xảy ra trong năm qua.

Popular posts