Friday 20 November 2020

Educational Codeforces Round 98 (Rated for Div. 2) - A & C

Deadline ngập đầu xong tự rước thêm deadline vào thân, xong tự dưng buổi tối lại ngồi gõ code contest.

Vẫn như mọi khi, code nhiều nhưng vẫn thiếu não.Popular posts