Friday 19 February 2021

Codeforces Round #702 (Div. 3) A, B & C

 Contest này giải được có 3 bài.Được cái nghĩ sai problem F nên sub sai 2 sub - bằng chứng không thể chối cãi cho việc mình làm được mấy problem là do đề dễ.

Saturday 13 February 2021

Shitpost: commit vào mỗi thứ 6 hàng tuần

Mình có cái mục tiêu nho nhỏ, là có contribution vào mỗi thứ 6 hàng tuần trong 1 năm. Đến nay tạm thời coi là thành công. 

(hình contribution graph)

Popular posts