Thursday 14 December 2023

How a fresh graduate got rejected just because he's a fresh graduate.

 This is a summary of how difficult a fresh graduate could face when finding a job these days, in my own experience.

Tuesday 14 November 2023

Editors

My thoughts on editors (that I used), 2023 version. These include dead, non-dead and "trendy" editors.

Wednesday 19 July 2023

Sunday 30 April 2023

Xài domain không host..

 Một vài mùa lêkima trước mình đã viết bài Trỏ subdomain về Blogger để thể hiện sự thượng đẳng, rằng ta đây là ông vua tài chính, ông hoàng tên miền, tiết kiệm cho ngân sách hàng tỉ đồng bằng cách mua domain mà không mua host, xài chùa host từ các web CMS, ..etc

Sunday 1 January 2023

Năm 2022

Vẫn như mọi năm, lại viết về những cái mình đã trải qua. Vui có, buồn có, bực có, nhưng bực là nhiều nhất (?!)

Popular posts