Saturday 27 March 2021

Người thợ cắt tóc

Tóc tai là chuyện quan trọng. Giao cái đầu của mình cho một ông thợ có tâm thì mình có thể ngẩng cao đầu ra đường. Gặp phải ông thợ mới vào nghề / người công nghiệp cắt 10 đầu như 1 thì xác định đội mũ đến khi tóc dài ra.

Friday 19 March 2021

Wednesday 3 March 2021

Codechef Division 3 Rated Contest 2021

 Do các short-contest trước hay diễn ra tình trạng sập server dẫn đến các contest đó bị unrated, nên Codechef tổ chức contest này để test server, cũng như tỉnh rating cho Division 3. 

Popular posts