Wednesday 3 March 2021

Codechef Division 3 Rated Contest 2021

 Do các short-contest trước hay diễn ra tình trạng sập server dẫn đến các contest đó bị unrated, nên Codechef tổ chức contest này để test server, cũng như tỉnh rating cho Division 3. 

Theo đánh giá của mình thì problem 1 là cho điểm; các problem 2, 3 của contest này tương đối dễ nhưng có những subtask "bẫy", đòi hỏi người code phải đọc kỹ mới làm được. Đây cũng là 3 problem mình AC trong cả contest.Với các problem còn lại, mình nhận thấy chủ yếu là observation với graph. Vấn đề là mình không nhìn ra được vấn đề chính của problem 4, nên dừng lại ở 3 bài AC. Kết quả khá tệ với một đứa 3* làm Division 3, nhưng biết sao được, mình dở mà ¯\_(ツ)_/¯

---

BMI - Body Mass Index.

Tóm tắt: tính BMI bằng công thức $\displaystyle \frac{M}{H^2}$ với $M$ là khối lượng (mass), $H$ là chiều cao (height).

Hướng giải thì ai cũng biết, nên mình skip phần này. Code mẫu mình để ở đây.

---

TOTSCR - Total Score.

Tóm tắt: Có $K$ problem, nếu AC problem thứ $i$ thì được thưởng $A_i$ điểm. Kết quả của $N$ thí sinh được biểu diễn bằng các xâu $S$ gồm $K$ ký tự, ký tự $S_i = $ 1 thì thí sinh AC problem $i$ và $S_i = $ 0 thì thí sinh WA và không được cộng điểm. Tính tổng điểm của mỗi thí sinh?

Hướng dẫn: Đọc không kỹ sẽ dễ tạch problem này. Cứ theo đề mà làm.

Code mẫu (C++).

---

CHEFPAT - Chef and Patients.

Tóm tắt: Cho mảng $A$ có $N$ phần tử. Sắp xếp giảm dần mảng $A$ bằng một thuật toán sắp xếp ổn định. Bạn cần đưa ra vị trí sau khi sắp xếp của các phần tử trong mảng ban đầu.

Hướng dẫn: Sử dụng std::stable_sort hoặc sử dụng std::sort với element type là pair<int, int>.

Code mẫu (C++).

---

Happy coding.


No comments:

Post a Comment

Popular posts