Friday 19 March 2021

Code Benders 2021 (Contest hosted by Codechef)

Mình làm xong từ đầu tháng 3 nhưng tới giờ này mới đăng vì bận.


---

MTEVTSK2 - Mt Everest of the Skies

Tóm tắt: Tìm dãy con tăng có tổng lớn nhất.

Hướng dẫn giải: DP. 

Chú ý: 

  • đề bài yêu cầu tìm dãy con, không phải đoạn con.
  • đề bài yêu cầu tìm dãy con tăng, không phải dãy con không giảm.

Công thức: sum[i] = max(sum[i], sum[j] + a[i]) với mọi i > j sao cho a[i] > a[j].

Code mẫu (C++).

---

CSNUM - Chef and Special Number

Tóm tắt: Cho số nguyên n, kiểm tra xem tổng các chữ số của n có chia hết cho số lượng chữ số của n hay không.

Hướng dẫn giải: Theo đề mà làm.

Code mẫu (C++).

---

PBKTRIA - Chef and Bacteria

Tóm tắt: Vi khuẩn nhân đôi mỗi 1s. Tìm số lượng vi khuẩn sau n năm, số lượng vi khuẩn có thể gây tràn số nên in kết quả modulo 1000000007.

Hướng dẫn giải: Lũy thừa nhanh có modulo.

Code mẫu (C++).

---

Happy coding!

No comments:

Post a Comment

Popular posts