Wednesday 26 August 2020

Educational Codeforces Round 94 (Rated for Div. 2) - Problem A


> Write blog

> No one gaf

Actually, this is a big achievement for me anons, since I wrote this blog for me and only me to read.

Link đề bài trên Codeforces

Dịch: Hai xâu nhị phân a và b cùng độ dài được gọi là tương đồng nếu chúng có chung một ký tự ở cùng một vị trí (i.e tồn tại một vị trí i sao cho a[i] = b[i]). 

(Xem ví dụ trong đề bài). 

Cho một số nguyên n và một xâu nhị phân s dài 2n - 1 ký tự. Gọi s[l..r] là xâu con liên tục của s, bắt đầu là ký tự thứ l và kết thúc là ký tự thứ r (i.e s[l..r] = s[l]s[l + 1]s[l + 2]...s[r]). Tìm một xâu con w tương đồng với tất cả các xâu con s[1..n], s[2..n + 1], s[3..n + 2], ..., s[n .. 2n - 1]. Luôn tồn tại ít nhất một xâu w thỏa điều kiện trên.

Hướng dẫn: tương đồng ở một vị trí duy nhất nên chỉ cần lấy một ký tự chung của cả hai xâu cho một vị trí kết quả.

Link code mẫu (C++).

No comments:

Post a Comment

Popular posts