Saturday 14 December 2019

ADASTAIR - Ada and the Staircase

Xem đề bài trên Codechef - bản tiếng Việt

Solution: Bài này ta tìm khoảng cách giữa hai bậc thang gần nhau nhất, nếu khoảng cách lớn hơn K thì lấy khoảng cách này chia cho K sẽ tìm được số bậc thang cần chèn. Chú ý, nếu khoảng cách chia hết cho K thì sau khi chèn ta xóa đi một bậc.

Ví dụ: K = 2, 2 bậc thang gần nhau nhất là 2 và 6
Ta có khoảng cách = 6 - 2 = 4 > K, nếu lấy 4 / K = 4 / 2 = 2 tức là chèn tới 2 bậc. Tuy nhiên ta chỉ cần chèn 1 bậc (2 - 4 - 6).

Bậc thang đầu tiên có thể cao hơn K.

Code mẫu:

No comments:

Post a Comment

Popular posts