Friday 27 December 2019

codelearn.io - root (easy)


Cho một số nguyên n. Mỗi lần bạn sẽ biến n thành tổng các chữ số của n. Hãy tìm n khi tổng của n chỉ còn lại 1 chữ số.

Input: số nguyên n (1 <= n <= 10^9)
Output: số nguyên n là kết quả thỏa yêu cầu đề bài.

Ví dụ:
Input:
12
Output:
3

Input:
99
Output:
9

Giải thích: 
  • Ở ví dụ đầu:
    • Lần 1: 1 + 2 = 3 (chỉ có 1 chữ số, in ra 3).
  • Ở ví dụ sau:
    • Lần 1: 9 + 9 = 18
    • Lần 2: 1 + 8 = 9 (chỉ có 1 chữ số, in ra 9).
Solution: Đệ quy cơ bản + tách số.

Code C++:

No comments:

Post a Comment

Popular posts