Monday 9 December 2019

ZOZ - Magic Elements

Đọc đề bài trên Codechef - bản tiếng Việt

Solution: Duyệt cơ bản. Gọi S là tổng các phần tử trong dãy. i là vị trí hợp lệ nếu A[i] + k > S - A[i].

Code mẫu (C++):

No comments:

Post a Comment

Popular posts