Saturday 11 January 2020

LONGSEQ - Chef and Digits of a Number


Solution: Dễ dàng nhận thấy số D chỉ có thể đổi được nếu trong số đó chỉ có 1 chữ số 1/0 và D.length - 1 chữ số loại còn lại.

Code mẫu (C++):

No comments:

Post a Comment

Popular posts