Friday 14 February 2020

WILLITST - Will it ever stop


Dịch: Khi Bob ở thư viện Trường Đại học Vácsava, anh thấy trên tường của thư viện có in dòng chữ "Will it ever stop? (Có dừng được hay không?)", bên dưới là một đống code bí ẩn:
while n > 1
  if n mod 2 = 0 then
    n:=n/2
  else
    n:=3*n+3
Giúp Bob kiểm tra xem đống code trên có dừng được hay không?

Input
Một dòng duy nhất là một số nguyên $n \leq 10^{14}$

Output:
In ra màn hình (không có nháy kép) $\text{TAK}$ nếu code dừng được, $\text{NIE}$ nếu code không dừng được.

Example:
Input:
4
Output:
TAK

SolutionXem qua code, ta dễ dàng nhận thấy nếu $n = 2^k\ (k \in \mathbb{Z})$ thì code sẽ dừng được.

Code mẫu (C/C++):

No comments:

Post a Comment

Popular posts