Monday 23 March 2020

Codechef March Cookoff 2020 - Division 2

Contest này solve được có 1 bài :( Rating tụt thê thảm nhưng vẫn ở rate xanh.


Tóm tắt đề: bạn đang đứng ở tọa độ (0, 0). Mỗi lần bạn chỉ được di chuyển theo 1 trục khác với lần di chuyển trước. Ví dụ, bạn đang đứng ở (0, 0), bạn bước sang trái đến ô (-1, 0). Bước tiếp theo bạn chỉ có thể bước lên ô (-1, 1) hoặc bước xuống ô (-1, -1), vì nếu tiếp tục bước sang trái hay bước sang phải vẫn sẽ trùng với trục của bước di chuyển trước. Tương tự với việc bước lên / bước xuống.

Hướng dẫn giải: Chỉ cần xác định những bước đi không cùng trục với nhau, rồi tính toán tọa độ dựa trên những bước đi đó là ta có kết quả.Happy coding!

No comments:

Post a Comment

Popular posts