Tuesday 21 April 2020

LIFTME - Lift Requests (Codechef April Cookoff 2020 - Divison 2)


Tóm tắt đề bài: Một cái thang máy đang ở tầng 0 (tầng trệt). Mỗi truy vấn bạn sẽ nhận vào 2 tham số d và f, theo đó thang máy sẽ đi đến tầng d để đón người và trả ở tầng f. Trong mỗi truy vấn thang máy sẽ không dừng lại ở tầng nào, aka phải thực hiện hết truy vấn này đến truy vấn khác. Đếm số lượng tầng mà thang máy đã đi qua, biết rằng đi từ d đến f sẽ đi qua | f - d | tầng.

Giải thích output mẫu:
  • Ở truy vấn thứ 1: 1 2, thang máy ban đầu ở tầng 0 -> 1, rồi từ 1 -> 2 => 2 tầng.
  • Ở truy vấn thứ 2: 0 1, thang máy đang ở tầng 2 -> 0, rồi từ 0 -> 1 => 3 tầng.
  • Ở truy vấn thứ 3: 1 0, thang máy đang ở tầng 1 -> 0 => 1 tầng
Tổng cộng: 6 tầng.

Hướng dẫn: Bài này duyệt cơ bản, điểm bắt đầu của truy vấn sau là điểm đích của truy vấn trước. Kiểu dữ liệu để long là dư sức AC.

Link code mẫu (C++)


Happy coding!

No comments:

Post a Comment

Popular posts