Tuesday 21 July 2020

1385B - Codeforces Round #656 (Div. 3)


Tóm tắt: bạn được cho một mảng có kích thước 2*n. In ra màn hình mảng kích thước n gồm các phần tử của mảng 2n bên trên sao cho mỗi phần tử chỉ xuất hiện 1 lần theo đúng thứ tự trong mảng 2n bên trên.

Ví dụ:
Input:
5
2
1 1 2 2
4
1 3 1 4 3 4 2 2
5
1 2 1 2 3 4 3 5 4 5
3
1 2 3 1 2 3
4
2 3 2 4 1 3 4 1

Output:
1 2 
1 3 4 2 
1 2 3 4 5 
1 2 3 
2 3 4 1 

Giải thích:
Ở bộ test đầu: [1, 1, 2, 2] có 2 phần tử khác nhau là 1 và 2, theo đúng thứ tự xuất hiện trong mảng đầu sẽ là [1, 2]
Ở bộ test thứ 2: [1, 3, 1, 4, 3, 4, 2, 2] có 4 phần tử khác nhau là [1, 2, 3, 4], theo đúng thứ tự xuất hiện trong mảng đầu sẽ là [1, 3, 4, 2].

Hướng dẫn giải:
Bài này chỉ duyệt mảng đơn giản. Sử dụng unordered_set, set hay map để lưu các giá trị đã xuất hiện trong mảng. Cuối cùng chỉ cần một mảng lưu lại các phần tử này theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng là ổn.No comments:

Post a Comment

Popular posts