Thursday 23 July 2020

A. Common Subsequence - Codeforces Round #658 (Div. 2)

Link đề bài

Tóm tắt đề bài: Cho 2 mảng A và B. Tìm một dãy con chung (khác rỗng) của A và B sao cho dãy con này có ít phần tử nhất.

Một cách diễn đạt khác: Vì dãy con có ít phần tử nhất mà không rỗng của A và B có 1 phần tử nên bài toán này thực chất là đi tìm 1 phần tử chung của 2 dãy A và B, không quan trọng thứ tự xuất hiện của phần tử chung đó.

Hướng giải: Có nhiều cách khác nhau để cài thuật giải, chung quy vẫn là tìm một phần tử xuất hiện trong cả 2 dãy A và B. Nói chung là cài kiểu gì (miễn đừng điên quá) cũng AC.

Code mẫu mình để ở đây.

Mình càng ngày càng bận, từ bài tập trên lớp đến đồ án, đôi khi là mấy cái dự án con con để thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân. Nên mình sẽ không dịch bài nữa, chỉ tóm tắt lại thôi nhé. 

No comments:

Post a Comment

Popular posts