Friday 16 April 2021

Codeforces Round #713 (Div. 3) - A & B


Lâu lắm mới làm Div. 3, may lắm mới không bị trừ rating.

---

A. Spy Detected!

Tóm tắt: Trong một mảng gồm $n$ phần tử, tìm phần tử duy nhất khác với các phần tử còn lại. Đề bài đảm bảo trong $n$ phần tử chỉ có đúng 1 phần tử khác với $n - 1$ phần tử còn lại.

Hướng dẫn: Duyệt từng bộ ba $i - 1, i, i + 1$. Nhớ xét các corner case 0 và $n - 1$.

Code mẫu (C++).

---

B. Almost Rectangle

Tóm tắt: Cho 2 điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Vẽ thêm 2 điểm nữa sao cho hình tứ giác mới tạo thành có các cạnh song song với 2 trục của mặt phẳng tọa độ.

Hướng dẫn: Hình học.

  • Trường hợp 2 điểm $A (x, y)$ và $B (u, v)$ có $x \neq u$ và $y \neq v$. Khi đó ta chỉ cần vẽ thêm 2 điểm $C (x, v)$ và $D (u, y)$. 
  • Trường hợp 2 điểm ban đầu nằm trên 1 đường thẳng song song với các trục tọa độ (nói cách khác, $x = u$ hoặc $y = v$). Khi đó ta cần vẽ thêm 2 điểm tạo thành đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

Code mẫu (C++).

---

Happy coding!


No comments:

Post a Comment

Popular posts