Monday 22 November 2021

1 năm, 1 tháng, 25 ngày

1 năm 1 tháng 25 ngày = 420 ngày. 

Mình đến giờ mới nhận ra, ngoài ngu ra mình còn mắc bệnh quên những thứ quan trọng vào những lúc quan trọng. Đấy có thể gọi là ẩu, nhưng ẩu những lúc đặc biệt.

Lần này qua môn, nhưng chắc chắn kéo điểm xuống. Nhưng mà thôi kệ, đến đây đã kết thúc 420 ngày nợ nần. Giờ thì bước tiếp thôi.


30 tháng 8 năm 2020 - 24 tháng 10 năm 2021.

No comments:

Post a Comment

Popular posts