Wednesday 10 November 2021

P204PROD - DÃY SỐ TỔNG LẺ

 Đọc đề bài trên PTIT SPOJ

Tóm tắt đề: 

Cho mảng $a$ gồm $n$ số nguyên dương. Có thể thực hiện biến đổi mảng $a$ theo quy tắc sau nhiều lần: chọn bất kì 2 vị trí $0 \leq i \neq j \leq n - 1$ và gán $a_i := a_j$. Xác định xem có thể biến đổi để tổng mảng $a$ là một số lẻ hay không?

Gợi ý: 

Giả sử $a_i, a_j \in a\ (i \neq j)$ lần lượt là 2 số chẵn, 2 số lẻ, 1 chẵn 1 lẻ; thử cộng 2 số này với nhau rồi suy ra quy tắc. Không làm được nữa thì kéo qua hình có hướng giải. Hướng giải: 

Mảng $a$ không biến đổi được khi 1 trong 2 trường hợp sau xảy ra:

  • Mảng toàn phần tử chẵn.
  • Mảng toàn phần tử lẻ, nhưng $n$ lại chẵn.

Đến đấy cho vào if..elseif..else là xong.

Code mẫu (C++)

Happy coding!

No comments:

Post a Comment

Popular posts