Tuesday 14 April 2020

COVIDLQ - COVID Pandemic and Long Queue

Link đề bài - Link bản tiếng Việt

Tóm tắt đề bài: Có một dãy N chỗ đứng, chỗ thứ i được đánh dấu là "1" nếu có người đứng và "0" nếu không có ai đứng. Khoảng cách giữa chỗ thứ i và i + 1 là 1 feet. Dịch COVID đang hoành hành, mỗi người được khuyến khích phải đứng cách nhau 6 feet trở lên (>= 6 feet). Xác định xem trong hàng đó có người nào vi phạm khoảng cách an toàn hay không?

Hướng dẫn giải: bài này duyệt bình thường, kiểm tra 2 vị trí liên tiếp có người đứng (aka 2 số "1" liên tiếp) cách nhau bao xa, nếu < 6 feet thì vi phạm. 

Code mẫu (C++)


Happy coding!

No comments:

Post a Comment

Popular posts