Sunday 26 July 2020

CHEFSTEP - July Lunchtime 2020 Division 2

Link đề bài trên Codechef

Tóm tắt đề bài: Chef chỉ đi được những quãng đường lớn hơn hoặc bằng và chia hết cho độ dài một bước chân của Chef. VD: mỗi bước của Chef dài 5 đơn vị, khi đó Chef chỉ đi được các quãng đường 5, 10, 15 (còn nữa) đơn vị và không đi được các quãng đường 4, 6, 9, 11, 12 (còn nữa) đơn vị.

Hướng dẫn: Duyệt, những số chia hết và lớn hơn hoặc bằng K thì output 1, còn lại output 0.


Happy coding!

No comments:

Post a Comment

Popular posts