Sunday 27 October 2019

Khaled in HIT (Codechef October Lunchtime 2019)

Lunchtime đầu tiên tham dự mà solve được có 1 bài, cũng đăng lên cho có content. 

(Tất cả code mình đã đăng trên blog đều được host ở gist.github.com hoặc lưu trữ trên GitHub).

Đề bài trên Codechef - bản tiếng Việt

Solution: Trước tiên ta sắp xếp tăng dần số điểm của từng học sinh. Do tổng số học sinh là bội số của 4 nên ta có thể chia số học sinh vào 4 khoảng điểm. Đến đây chỉ cần kiểm tra điểm của học sinh cuối cùng một khoảng với điểm của học sinh đầu tiên khoảng tiếp theo, nếu bằng nhau thì không thể chia, ngược lại thì lấy điểm của học sinh đầu tiên khoảng tiếp theo làm mốc chia điểm.

Code mẫu (C++):

No comments:

Post a Comment

Popular posts