Saturday 25 January 2020

PLAYSTR - Playing with Strings


Solution: Đề bài yêu cầu đổi chỗ 2 bit nằm ở 2 vị trí khác nhau, không thêm không xóa. Vậy một chuỗi bit A chỉ có thể biến đổi thành chuỗi B khi và chỉ khi số lượng bit 0 của chuỗi A bằng số lượng bit 0 của chuỗi B, tương tự với số lượng bit 1.

Code mẫu (C++):

No comments:

Post a Comment

Popular posts